Regulamin Cyklo Piła 2018

 

Regulamin Sprawdzianów Kolarskich CYKLO PIŁA 2018

1. Cele imprezy:
– propagowanie aktywnego wypoczynku,
– promocja cennych krajobrazowo okolic Piły,
– wpisanie imprezy w coroczny kalendarz imprez rowerowych
– rozwój kolarstwa i jego propagowanie wśród młodzieży.

CYKLO PIŁA jest imprezą otwartą, więc jest możliwy start 
zawodników z całego kraju.
Sprawdziany kolarskie CYKLO PIŁA zostaną rozegrane w 10 
osobnych edycjach.
Rywalizacja Cyklo Piła 2018– odbywa się z podziałem na 
kategorie wiekowe (pkt. 6 Regulaminu).


2. Organizatorzy:
KAMELEONTEAM Kolarska Grupa Masters, MOSiR Piła


3. Zapisy
BIURO ZAWODÓW – Domek Lotnika – na pilskim lotnisku.
Zapisy na wszystkie pilskie odycje odbywają się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kameleonteam.pl/zapisy, w którym należy także zaznaczyć chęć rozpoczęcia rywalizacji w ramach CYKLO PIŁA,Opłata startowa w wysokości 30zł dla zawodników od 18 roku życia, 10 zł dla zawodników do 17 roku życia płatne w Biurze Zawodów w dniu ich rozpoczęcia (zapisy i wpłaty) w godz. 17:15 do 18:00
 

4. Punktacja:
Zwycięzcą CYKLO PIŁA 2018 w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie zawodnik/zawodniczka, którzy zdobędą najwięcej punktów w 6 najlepszych startach. W sytuacji równej ilości punktów o zwycięstwie końcowym decyduje zajęte miejsce na finałowej edycji CYKLO PIŁA 2018 r.
Klasyfikowani w rywalizacji o zwycięstwo w ramach CYKLO PIŁA 2018 będę zawodnicy/zawodniczki, którzy wzięli udział (nie koniecznie ukończyli) w co najmniej 4 edycjach zawodów.
Etap 5 – jazdy na czas jest specjalnie punktowany do standardowych punktów każdy, kto ukończy tą edycję otrzymuje + 10pkt. Extra!

Punkty klasyfikacji generalnej za zajęte miejsca przyznawane są wg zajętych miejsc na mecie:
1 miejsce – 65/33 pkt.
2 miejsce – 60/30 pkt.
3 miejsce – 56/28 pkt.
4 miejsce – 53/26 pkt.
5 miejsce – 50/25 pkt.
6 miejsce – 48/24 pkt.
7 miejsce – 46/23 pkt.
8 miejsce – 44/22 pkt.
9 miejsce – 42/21 pkt.
10 miejsce – 40/20 pkt.
11 miejsce – 39 pkt.
12 miejsce – 38 pkt.
13 miejsce – 37 pkt.
14 miejsce – 36 pkt.
15 miejsce – 35 pkt.
16 miejsce – 34 pkt.
17 miejsce – 33 pkt.
18 miejsce – 32 pkt.
19 miejsce – 31 pkt.
20 miejsce – 30 pkt.
21 miejsce – 29 pkt.
22 miejsce – 28 pkt.
23 miejsce – 27 pkt.
24 miejsce – 26 pkt.
25 miejsce – 25 pkt.
26 miejsce – 24 pkt.
27 miejsce – 23 pkt.
28 miejsce – 22 pkt.
29 miejsce – 21 pkt.
30 miejsce – 20 pkt.
31 miejsce – 19 pkt.
32 miejsce – 18 pkt.
33 miejsce – 17 pkt.
34 miejsce – 16 pkt.
35 miejsce – 15 pkt.
36 miejsce – 14 pkt.
37 miejsce – 13 pkt.
38 miejsce – 12 pkt.
39 miejsce – 11 pkt.
40 miejsce – 10 pkt.
41 miejsce – 9 pkt.
42 miejsce – 8 pkt.
43 miejsce – 7 pkt.
44 miejsce – 6 pkt.
45 miejsce – 5 pkt.
46 miejsce – 4 pkt.
47 miejsce – 3 pkt.
48 miejsce – 2 pkt.
49 miejsce – 1 pkt.
50 miejsce – 1 pkt.
kolejne – 1 pkt.
Wyniki poszczególnych edycji będą publikowane na stronie fb cyklopiła w ciągu 48 godz. od ich zakończenia.

5. Kategorie wiekowe CYKLO PIŁA 2017
mężczyźni
– Junior 2003– 2001
– Elita 2000– 1984
– Masters I 1983 – 1969
– Masters II 1968 i starsi
kobiety
– open 2003 i starsze

6. Program ramowy CYKLO PIŁA:
– od godziny 17:15 do 18.00 zapisy i rejestracja zawodników
– zapoznanie z trasą CYKLO PIŁA.
– godzina 18:30 start
– godzina 20:00 zamknięcie trasy i zakończenie edycji.

Prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w 2003 r. i starsi.
Zawodnicy w kategorii junior (którzy nie ukończyli w dniu zapisów 18-stego roku życia) mają prawo startu tylko i wyłącznie za zgodą pisemną rodzica lub prawnego opiekuna (formularz zgody dostępny na stronie kameleonteam.pl).
Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia. Każdy zawodnik odbiera numer startowy osobiście. Przy pierwszej rejestracji obowiązkowe jest posiadanie dowodu osobistego!!!
NUMERY STARTOWE CYKLO PIŁA będą przypisane do zawodnika na cały sezon i będą do odbioru w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem 1 edycji 
Sposób przeprowadzenia CYKLO PIŁA:
– zawody będą miały charakter wyścigu szosowego na rundach
– zawody odbywają się na rowerach szosowych
– zgłoszenie liczy się od momentu pobrania numeru startowego w biurze zawodów

CYKLO PIŁA 2018 – odbywać się będzie w 10 edycjach w następujących terminach:
17.04.2018 – 1 edycja 17.04 CYLKO PIŁA – sprawdzian kolarski – 6 
okrążeń po 6,3 km – pilskie lotnisko
8.05.2018 – 2 edycja 8.05 CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski- 8 okrążeń 
po 6,3 km
22.05.2018 – 3 edycja 22.05 CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski- 8 okrążeń 
po 6,3km
05.06.2018 – 4 edycja CYKLO PIŁA – sprawdzian „kryterium uliczne”. – 
15okrążeń po 3km – Pilskie Lotnisko
19.06.2018  – 5 edycja CYKLO PIŁA – jazda indywidualna na czas na 
dystansie 12,5 km ( 2 okrążenia )
03.07.2018  – 6 edycja CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski – 11 okrążeń po 
6,3 km – Pilskie Lotnisko
31.07.2018  – 7 edycja CYKLO PIŁA – „kryterium uliczne” – 18 okrążeń po 
3 km
07.08.2018  – 8 edycja CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski 8 okrążeń po 
6,3km
28.08.2018 – 9 edycja CYKLO PIŁA – sprawdzian kolarski 10 okrążeń po 
6,3 km
22.09.2018 – 10 edycja CYKLO PIŁA – finał sprawdzianów kolarskich – 5 
okrążeń po 6,3 km

8. Warunki uczestnictwa:
CYKLO PIŁA jest ogólnodostępną, otwartą imprezą dla amatorów jazdy rowerowej, którzy spełnią następujące warunki:
posiadają sprawny rower
start wyłącznie w sztywnym kasku rowerowym
zakaz stosowania rowerów z napędem elektrycznym
Zakaz start zawodników ukaranych za stosowanie dopingu
opłacone startowe
– kategoryczny zakaz startu na rowerach z kierownicą typu “LEMOND” podczas wyścigów ze startu wspólnego

9. Organizatorzy zapewniają:
numer startowy,
pomoc medyczną na trasie zawodów,
 

10. Nagrody i numery startowe:
Numery startowe są przydzielane na całą serię Cyklo Piła 2018
W przypadku jego zagubienia – wykonanie duplikatu kosztuje 20 zł.
Po zakończeniu ostatniej edycji Cyklo Piła 2018 za zajęcie I, II lub III miejsca w każdej grupie wiekowej zawodnicy otrzymają pamiątkowe puchary.
Trzech najlepszych zawodników każdej edycji zostanie nagrodzonych trofeami sportowymi.

11. Postanowienia regulaminowe – zasady poruszania się na trasie:
zabrania się blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego uczestnika,
zawodnik powinien zachować szczególną uwagę w czasie jazdy,
zawodnicy na całej trasie powinni zachować szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych
każdy z zawodników uczestniczy w imprezie na własną odpowiedzialność
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków spowodowanych przez zawodnika w trakcie trwania wyścigu, jak również tuż przed wyścigiem i po jego zakończeniu.
Ochrona środowiska na trasie CYKLO PIŁA:
Rywalizacje odbywa się na terenie Lotniska Piła (pas startowy) dlatego surowo zakazuje się na jego trasie używania otwartego ognia i palenia tytoniu. Na całej jego trasie zabrania się pozostawiania śmieci. Niedozwolone jest zabieranie na trasę wyścigu napojów w szklanych opakowaniach. Jeżeli organizator lub wyznaczone do tego służby stwierdzą naruszenie tych zasad regulaminu, zawodnik zostanie usunięty z trasy, jak również ukarany karą porządkową w postaci grzywny.

12. Kary za nie sportowe zachowanie i nieprzestrzeganie regulaminu:
Jeżeli upoważnione przez organizatora osoby (sędziowie, służby porządkowe) stwierdzą naruszenie postanowień powyższego regulaminu przez uczestnika, zostanie on niezwłocznie usunięty z trasy wyścigu. Ponadto zostanie ukarany za naruszenie obowiązujących przepisów, jakie są ustanowione

13. Postanowienia końcowe:
Organizator nie odpowiada za wypadki powstałe w trakcie wyścigu na zawodniku oraz nie odpowiada za szkody powstałe z ich winy.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody rzeczowe i majątkowe powstałe na osobach biorących udział w czasie trwania imprezy, jak i bezpośrednio przed i po. Uczestnik na zgłoszeniu potwierdza, że wszystkie dane zawarte na karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. Przekazanie wypisanego zgłoszenia do biura zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem zawodów i jego akceptacją.
Zawodnicy dojeżdżają do miejsca zwodów na własny koszt. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie będące własnością uczestnika. Wszelkie mienie zawodnik na czas wyścigu zabezpiecza we własnym zakresie.
Szanowny zawodniku respektuj wszelkie polecenia organizatora oraz osób upoważnionych przez organizatora do tego rodzaju czynności.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jak również do przebiegu trasy i do interpretacji niniejszego regulaminu.